bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna dla umów z kontrahentami, umów zleceń i umów o dzieło

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie (zwane dalej Liceum)
2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych osobowych spowoduje, że umowa nie zostanie podpisana.
Państwa dane przetwarzane będą, w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny, wraz z aktami wykonawczymi.
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa - maksymalnie 50 lat.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty otrzymujące dane zgodnie z przepisami prawa np. ZUS.
5. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane do kontaktu:
- z Administratorem Danych Osobowych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 26 19, e-mail sekretariat@losulechow.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
e-mail iod@losulechow.plOpublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 451