bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzura informacyjna dla uczniów i ich opiekunów prawnych

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie (zwane dalej Liceum)
2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Państwa dane przetwarzane będą, w celu dokumentowania przebiegu nauczania oraz opieki pedagogiczno-psychologicznej w Liceum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, wraz z aktami wykonawczymi.
3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane - przez okres wymagany przepisami prawa maksymalnie 50 lat; jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jednostki przetwarzające dane na zlecenie Liceum
w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania, niszczenia dokumentacji, operatorzy pocztowi, podmioty realizujące usługi transportowe, audytorzy zewnętrzni oraz podmioty na podstawie przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane do kontaktu:
- z Administratorem Danych Osobowych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 26 19, e-mail sekretariat@losulechow.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
e-mail iod@losulechow.plOpublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 428