bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna dla pracowników

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie (zwane dalej Liceum)
2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Państwa dane przetwarzane będą - w celu zatrudnienia, wykonywania obowiązków pracodawcy, korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wraz z aktami wykonawczymi
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa - maksymalnie 50 lat od końca roku w którym ustał stosunek pracy; jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jednostki przetwarzające dane na zlecenie Liceum
w zakresie szkoleń BHP, świadczeń medycznych, niszczenia dokumentacji, operatorzy pocztowi, audytorzy zewnętrzni, ZUS, US
5. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane do kontaktu:
- z Administratorem Danych Osobowych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 26 19, e-mail sekreatariat@losulechow.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
e-mail iod@losulechow.plOpublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 444