bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o ochronie danych osobowych dla kandydatów do szkoły i ich opiekunów prawnych

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie (zwane dalej Liceum)
2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Państwa dane przetwarzane będą, w celu rekrutacji do Liceum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, wraz z aktami wykonawczymi
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do Liceum. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Liceum są przechowywane przez okres roku , chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
4. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia – w sytuacji.
gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane do kontaktu:
- z Administratorem Danych Osobowych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 26 19, e-mail sekretariat@losulechow.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
e-mail iod@losulechow.plOpublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 633