Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie
Nr 6/2013 z dnia 20.maja 2013 r.


REGULAMIN KONKURSU
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA UCZĘDNICZE
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SULECHOWIE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

Rozdział I
1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
lub kierownicze w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w oparciu o otwarty
i konkurencyjny nabór.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego.
3. Niniejszy regulamin nie obejmuje pracowników zatrudnianych na zastępstwo pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas nieobecności.
Rozdział II
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu konkursu
§ 1
1. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury konkursowej podejmuje dyrektor szkoły.
Rozdział III
Etapy naboru
§ 2
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
2. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
3. Składanie dokumentów aplikacyjnych,
4. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,
5. Ocena merytoryczna dokumentów kandydatów, spełniających wymagania formalne,
6. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna,
7. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
8. Informacja o wynikach naboru,
9. Nawiązanie stosunku pracy,

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wakujące stanowisko urzędnicze.
§ 3
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie oraz w BIP umieszczonym na stronie internetowej szkoły,
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a/ nazwę jednostki,
b/ określenie stanowiska,
c/ określenie wymagań związanych ze stanowiskiem,
d/ wskazanie zadań wykonywanych na stanowisku,
e/ określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w BIP umieszczonym
na stronie internetowej szkoły.
4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Rozdział V
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§ 4
1. Procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w drodze zarządzenia.
2. Komisja pracuje w składzie, co najmniej trzyosobowym. W skład Komisji mogą wchodzić:
a/ przewodniczący Komisji,
b/ zastępca przewodniczącego Komisji – sekretarz szkoły lub główna księgowa,
c/ członek Komisji – osoba wskazana przez dyrektora.
3. W uzasadnionych przypadkach skład Komisji może zostać poszerzony o innych pracowników szkoły.
4. W składzie komisji nie może być osoby, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie; osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne albo pozostają wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.
5. W kwestiach formalnych, Komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku braku zwykłej większości decyduje głos przewodniczącego.
6. Obrady Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej 2/3 powołanego składu osobowego Komisji.
7. Przed przystąpieniem do prac, członkowie Komisji składają oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ze składu Komisji.
8. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
Rozdział VI
Składanie dokumentów aplikacyjnych.
§ 5
1. Po ogłoszeniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego
w Sulechowie oraz w BIP umieszczonym na stronie internetowej szkoły następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym lub kierowniczym w szkole.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a/ list motywacyjny,
b/ życiorys ( curriculum vitae ) ze szczególnym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
c/ kwestionariusz osobowy,
d/ oświadczenie o niekaralności,
e/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f/ kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
g/ kserokopie innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h/ kserokopie dokumentu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
i/ aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony
na stanowisku.
3. Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o konkursie.
Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
§ 6
1. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
5. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Rozdział VIII
Ocena merytoryczna dokumentów kandydatów, spełniających wymagania formalne.
§ 7
1. Oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych dokonuje komisja, wśród kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne.
2. Komisja przydziela kandydatom punkty w skali od jeden do pięciu z a niżej podane obszary:
a/ wykształcenie
b/ dodatkowe kwalifikacje (kursy, znajomość języków obcych, uprawnienia państwowe)
c/ doświadczenie zawodowe
3. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział IX
Etap II naboru – rozmowa kwalifikacyjna
§ 8
1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Rozmowa kwalifikacyjna polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
3. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje w szczególności zagadnienia związane:
a/ ze znajomością podstawowych przepisów prawa oświatowego,
b/ z wymaganej na danym stanowisku wiedzy specjalistycznej,
c/ posiadanej wiedzy o szkole, w której ubiega się o stanowisko,
d/ obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
e/ z celami i ambicjami zawodowymi kandydata.
4. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Kwalifikacyjna przystępuje
do głosowania.
5. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.
6. Każdy z członków komisji w głosowaniu tajnym przyznaje kandydatom punkty w skali od 0-10.
7. Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów uzyskało równą liczbę punktów, przewodniczący komisji podejmuje decyzję o wyborze jednego z nich.
9. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań przewidzianych na danym stanowisku, Komisja odstępuje od wyboru kandydata.

Rozdział X
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu
§ 9
1. Po zakończeniu procedury konkursowej sporządzany jest protokół - załącznik nr 5 do Regulaminu.
2. Protokół zawiera:
a/ określenie stanowiska , na które był prowadzony nabór,
b/ liczbę kandydatów oraz imiona nazwiska i miejsca zamieszkania, uszeregowanych według ilości uzyskanych punktów ( nie więcej niż pięciu);
c/ liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
d/ informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
e/ uzasadnienie danego wyboru.
f/ skład komisji przeprowadzającej nabór.
3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
4. Po przeprowadzonym naborze przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje dyrektorowi informację o wynikach naboru wraz z protokołem z pracy komisji.
5. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia osoby wyłonionej na wolne stanowisko urzędnicze.
Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru
§ 10
1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursu – załącznik nr 6 do Regulaminu.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera
a/ nazwę jednostki wraz z adresem,
b/ określenie stanowiska urzędniczego,
c/ imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d/ uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata.
3. Informację o wyniku konkursu upowszechnia się w BIP umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli w okresie 3 m-cy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Rozdział XII
Nawiązanie stosunku pracy
§ 11
1. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy niezwłocznie
na czas nieokreślony lub na czas określony.
2. Umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowy, wypowiedzeniem. Po upływie terminu zawarcia umowy o pracę na czas określony oraz pozytywnej ocenie pracy zatrudnionego pracownika, dyrektor podejmuje decyzję o dalszym zatrudnieniu na czas określony lub nieokreślony.
Rozdział XIII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 12
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w konkursie, zostaną dołączone
do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, mogą być odebrane w terminie 10 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. W przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone.


Sulechów, dnia 20. maja 2013 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie
OGŁASZ NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa stanowiska pracy

1. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2. Wymagania dodatkowe:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a/ list motywacyjny
b/ CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień
c/ kwestionariusz osobowy
d/ oświadczenie o niekaralności
e/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f/ kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
g/ kserokopie innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
h/ kserokopie dokumentu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
i/ Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku ……………………………………….
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie lub pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie,
ul. Licealna 10 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ………………………………………….”, w terminie do dnia ………………… r. do godz. ………………… włącznie (liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie , ul. Licealna 10 w dniu …………………… r. o godz. ………………………………..
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Z regulaminem naboru można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl. Oraz w sekretariacie szkoły.
Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji
o wynikach naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl oraz na tablicy informacyjnej w szkole w terminie do dnia ………………………………………..
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ………………………………………


Załącznik nr 2
do Regulaminu

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
nazwa stanowiska pracy

Przewodniczący Komisji do spraw naboru na w/w stanowisko pracy informuje, że w wyniku oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani są następujący kandydaci spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu ……………………………… o godzinie ……………………..

Listę sporządził:

……………………………………………..
(data, imię i nazwisko pracownika)


Podpisy członków Komisji:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3
do Regulaminu

OCENA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Lp. Imię i i nazwisko Ilość punktów Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Listę sporządził:

……………………………………………..
(data, imię i nazwisko pracownika)


Podpisy członków Komisji:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..


Załącznik nr 4
do Regulaminu

OCENA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Lp. Imię i i nazwisko Ilość punktów Uwagi
7.
8.
9.
10.
11.
12.


Listę sporządził:

……………………………………………..
(data, imię i nazwisko pracownika)


Podpisy członków Komisji:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Załącznik nr 5
do Regulaminu

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
PRACY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SULECHOWIE

………………………………………………………………………………………………………..
(NAZWA STANOWISKA PRACY)

1. W wyniku ogłoszenia naboru na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał ……………………. Kandydatów.
2. Komisja w składzie:
1) ………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………..
3. Po przeprowadzeniu naboru wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.
Lp. Imię i nazwisko Adres Ocena merytoryczna dokumentów aplikacyjnych Wynik rozmowy kwalifikacyjnej Razem
1.
2.
3.
4.
5.

4. Zastosowano następujące metody naboru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Zastosowano następujące techniki naboru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Uzasadnienie wyboru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Załączniki do Protokołu:
a/ kopia ogłoszenia o naborze
b/ kopie dokumentów aplikacyjnych ……………………. kandydatów
c/ wyniki:
• oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych
• rozmowy kwalifikacyjnej


Protokół sporządził:

……………………………………………..
(data, imię i nazwisko pracownika)


Podpisy członków Komisji:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Załącznik nr 6
do Regulaminu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
(miejsce zamieszkania)


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)


Opublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 1093
21.10.2020 // www.losulechow.pl/resources/bip