Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny księgowy
nazwa stanowiska pracy

1. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
Głównym księgowym może być osoba, która:
- spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- jest obywatelem polskim ,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
b) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
c) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
d) ogólna znajomość ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (VAT),
e) znajomość przepisów płacowych i ZUS,
f) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
g) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych, płacowych, ZUS-owskich i PFRON,
h) preferowane doświadczenie w pracy w księgowości administracji publicznej i znajomość programów firmy VULCAN.
3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych,
- dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- sporządzanie sprawozdań, bilansów i zestawień,
- naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych świadczeń, dokonywanie potrąceń z list płac (składki ZUS, podatki i potrącenia pracownicze) oraz dokonywanie wypłat,
- obsługa bankowa jednostki,
- terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatków zgodnie z przepisami prawa,
- wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru VAT oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do organu prowadzącego,
- naliczanie odpisów na ZFŚS oraz prowadzenie dokumentacji funduszu socjalnego w oparciu
o obowiązujące przepisy i dokumenty,
- składanie informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (przepisy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
- prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
- obsługa finansowa i księgowa Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie.
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
- wymiar czasu pracy – 1 etat
- rozpoczęcie pracy - od 01.08.2017 r.
- miejsce pracy – w budynku przy ul. Licealnej 10, 66-100 Sulechów, na parterze, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniu niedostosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
- rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
- praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a/ list motywacyjny,
b/ CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
c/ kwestionariusz osobowy,
d/ oświadczenie o niekaralności,
e/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f/ kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
g/ kserokopie innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h/ kserokopie dokumentu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
i/ aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku głównego księgowego.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego
w Sulechowie lub pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, ul. Licealna 10 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 20.06.2017 r. do godz.15:00 włącznie (liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły).


Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, ul. Licealna 10
w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10:00.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy
kwalifikacyjnej będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl. oraz w sekretariacie szkoły.

Złożonych ofert nie odsyła się. Można je odebrać w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o wynikach naboru;
po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.losulechow.pl oraz na tablicy informacyjnej w szkole w terminie do dnia 30.06.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 385 26 19.


Informacje o naborze wraz z regulaminem naboru na stanowisko głównego księgowego dostępne są także na stronie www.bip.powiat-zielonogorski.pl


05.06.2017 r.


wz. DYREKTORA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie

Beata Leśniak
WICEDYREKTOR


Opublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 1593
20.05.2022 // www.losulechow.pl/resources/bip